REGULAMIN REALIZACJI BONU ZDROWIA
  1. Warunkiem otrzymania Bonu Zdrowia jest uczestnictwo w programie wewnętrznym apteki, która bierze udział w programie.
  2. Bon  Zdrowia upoważnia jego posiadacza do jego zamiany na usługi medyczne świadczone wyłącznie przez Dom Lekarski Sp. z o.o. wymienione na Bonie Zdrowia oraz na stronie internetowej www.domlekarski.pl. W przypadku gdy wartość usługi jest wyższa niż nominał Bonu Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy między wartością usługi, a wartością Bonów Zdrowia gotówką, przelewem bankowym, kartą kredytową lub kartą płatniczą.
  3. Posiadaczowi Bonu Zdrowia nie przysługuje prawo otrzymania reszty w przypadku gdy wartość usługi jest niższa niż nominał Bonu Zdrowia.
  4. Bony Zdrowia posiadają nominał o wartości 5 zł i 10 zł.
  5. W celu opłacenia jednej usługi można łączyć bony o różnych nominałach z zastrzeżeniem że łączna kwota bonów nie przekracza 20 zł.
  6. Bon Zdrowia jest ważny przez 6 miesięcy od daty jego zakupu. Datę zakupu odnotowuje pracownik apteki na bonie, potwierdzając ją pieczątką.
  7. Bon Zdrowia nie podlega wymianie na gotówkę.
  8. Dom Lekarski sp. z o.o., apteki objęte programem, o których mowa w pkt 1 nie ponoszą odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Klientowi.
  9. Klient nie będzie samodzielnie nanosił żadnych zmian na Bonach Zdrowia.
  10. Emitentem  Bonów Zdrowia jest Dom Lekarski Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rydla 37; 70-783 Szczecin
  11. Regulamin realizacji Bonów Zdrowia, wykaz aptek objętych promocją, wykaz usług medycznych, które świadczone są w ramach niniejszego programu dostępny na stronie internetowej  www.bonzdrowia.pl
  12. Dom Lekarski sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej www.bonzdrowia.pl.
  13. Dom Lekarski sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania programu związanego z realizacją Bonów Zdrowia bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu  zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.bonzdrowia.pl.
  14. Znak graficzny Bon Zdrowia jest znakiem zastrzeżonym.

   


   

  USŁUGI POZNAŃ:

  STOMATOLOGIA

  • Stomatologia estetyczna
  • Protetyka
  • Implanty
  • Endodoncja
  • Wybielanie zębów
  • Chirurgia stomatologiczna
  • Korony pełnoceramiczne
  • RTG cyfrowe

  USŁUGI SZCZECIN:

  OKULISTYKA

  • Pełna diagnostyka narządu wzroku:
  • Pole widzenia statyczne lub kinetyczne
  • HRT II
  • Tonometria aplanacyjna
  • Tonometria impresyjna
  • Autorefraktometria
  • Angiografia fluoresceinowa
  • Gonioskopia
  • Leczenie laserowe

  STOMATOLOGIA

  • Protetyka
  • Implanty
  • Stomatologia kosmetyczna
  • Endodoncja
  • Wybielanie zębów lampą diodową
  • Diagnostyka: kamera zewnątrzustna, radiowizjografia
 

 

*znak towarowy "bon zdrowia" zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP